Home

Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi.

Skryté ostny šikanování - Animovaný film
Metodická pomůcka pro diskusi s dětmi o tématu šikany. Nabízíme jednodenní seminář, na kterém se učitelé naučí na příběhu typické školní šikany bezpečně otevřít citlivé téma šikany formou diskuse ve třídě. Určeno pro základní a střední školy. Každý účastník obdrží DVD s filmem.

  Spustit ukázku

Publikace Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany   Stáhnout publikaci
Konzultace pro školu
Pokud má vaše škola vážný zájem o účast v programu “Minimalizace šikany”, zdarma s vámi prodiskutujeme možnosti zapojení, pomůžeme vám sehnat potřebné prostředky
Další informace
Bezpečné klima ve třídě
Jak zjistit, co se ve třídě děje a co udělat, aby se děti cítily ve škole dobře. Online publikace.
 Stáhnout publikaci
Ochutnávka programu “Minimalizace šikany”
Získáte jasnou představu o programu “Minimalizace šikany”, co jako škola získáte, jakou míru zapojení účast v programu vyžaduje, jaká je struktura programu, jak pracujeme.
Další informace

Šikana se může týkat i vás

(Aktuálně.cz, 30.1. 2007)


Praha - Dotazníkové šetření o výskytu šikany na českých základních školách realizované v roce 2005 potvrdilo vysoká čísla z předchozích let. Šikaně je u nás vystaveno téměř 40 procent všech žáků.

Tříletý projekt MiŠ (Minimalizace šikany) hledá systémový lék na boj proti této "epidemii". Do konce letošního roku bude testovat a vylaďovat účinnost svých metod tak, aby byly následně využitelné na kterékoliv české škole.

Projekt odstartovaný 30. srpna 2005 má za cíl podpořit tvorbu bezpečného prostředí na školách, soustředí se také na dlouhodobé vzdělávání učitelských týmů. Učitelé v rámci tohoto projektu absolvují čtyři víkendové dílny, kde získávají takové znalosti, s kterými by byli schopni vytvořit si vlastní speciální program proti šikaně.

MiŠ klade velký důraz také na spolupráci celého pedagogického sboru, tedy vedení školy, učitelů, vychovatelů, školníků, družiny i externích spolupracovníků. Do vzdělávacího programu se zatím zapojilo 205 pedagogů ze 17 pilotních škol.

Výsledky mluví o úspěchu
Devět pilotních škol právě dokončilo osmnáctiměsíční teoretickou přípravu a v současné době jsou ve fázi, kdy do praxe zavádějí speciální program proti šikaně včetně vlastního krizového scénáře.
Průzkum provedený mezi účastníky projektu ukazuje, že více než tři čtvrtiny pedagogů jsou po absolvování kurzu schopni postupovat správně při řešení první pomoci v případě šikany.
Zatímco zcela správně na začátku kurzu umělo postupovat jen 7 procent, na konci to bylo již 47 procent zúčastněných pedagogů.
"Právě připravenost pedagogů řešit šikanu považujeme za klíčový moment úspěšného řešení šikany na školách," vysvětluje odborný garant projektu Michal Kolář.

Co to je šikana?
O školní šikaně hovoříme, pokud jeden nebo více žáků úmyslně, nezřídka opakovaně, týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu fyzickou nebo psychickou agresi a manipulaci.
Učitelé po absolvování vzdělávání přiznávají přítomnost problému ve svém okolí. Takový pozitivní posun v myšlení je zásadní pro zvýšení motivace zabývat se fenoménem šikany.
Boří tím předsudky, že k šikaně dochází jen ve výjimečně špatně vedených zařízeních a kolektivech. "Pozitivně lze chápat i výsledky sebehodnocení pedagogů. Své praktické schopnosti nepřeceňují, vědí, že na sobě musejí ještě pracovat. Nicméně jsou si jistější a hodnotí se reálně a významně kvalifikovaněji pro řešení šikanování než dříve," říká Kolář.

Řešení šikany je záležitostí celého týmu
Ke klíčovým opatřením, která přispívají k účinnému řešení problému šikany, patří společné vzdělávání učitelského sboru a vytvoření užšího realizačního týmu (třídní učitel, vychovatelka, výchovná poradkyně, vedení školy) v případě zachycení nevhodného chování žáků.
Důležitou roli hraje také prevence ve třídních hodinách. Učitelé by se ve svých předmětech měli zaměřit také na činnosti, které rozvíjejí pozitivní vztahy, spolupráci a zpětnou vazbu.
Prevence o přestávkách, ochranný režim v podobě smysluplného školního řádu, třídních pravidel, dozorů, zájmu pedagogů, ale i spolupráce s rodiči, specializovanými zařízeními či mateřskými školami, to vše přispívá ke snižování rizik spojených se školní šikanou.

Kdo stojí za MiŠ
Projekt MiŠ iniciuje, financuje a zajišťuje Nadace O2, která se už pátým rokem intenzivně věnuje zlepšování komunikačních problémů dětí a mládeže.
Podporuje také projekty, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže a jejich lepšímu duševnímu a tělesnému rozvoji. Jedná se například o organizování aktivit zaměřených na využití volného času nebo programů pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a mládež.
"Výskyt šikany na českých školách je alarmující. Systematické vzdělávání pedagogů a jejich přípravu na boj se šikanou považujeme za první krok, který povede k účinnému snižování této epidemie," vysvětluje manažerka projektů Nadace O2 Ivana Šatrová.
Koordinátorem projektu je občanské sdružení AISIS, které se specializuje na podporu změn vztahů a atmosféry ve školách, při výchově dětí a mládeže a rozvoj moderních trendů ve výchově a vzdělání.
Odborným garantem projektu je citovaný Michal Kolář, etoped a psychoterapeut, který se řešením šikanování zabývá už pětadvacet let. Vytvořil původní speciální teorii a metodiku diagnostiky a léčby školního šikanování.

zdroj: Aktualne.cz

Děkujeme našim partnerům, kteří nás podporují či podporovali:

Spolupracujeme s

Kontakt

AISIS, o.s., Floriánské nám. 103, 27201, Kladno

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 312245818

IČ: 67798853, DIČ: CZ67798853

 

Renata Vordová - garantka lektorského týmu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Kotík - manažer programu - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731191977
 
Zdeňka Andělová - vedoucí kanceláře - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777020738