Reference

Program Minimalizace šikany – některé z referencí

 • Šikana a obecněji zdravé a bezpečné vztahy v kolektivech žáků jsou důležitým tématem českého školství, jsou tedy i tématem, které řešíme u nás ve škole.
  Program AISIS nás oslovil svou komplexností a promyšleností. V rámci programu jsme se dozvěděli, kde v oblasti preventivního systému školy (zdravého a bezpečného klimatu ve škole) jsme a vydefinovali jsme si spolu s odborníky z AISIS, kam chceme dojít. Program nám nabídl možnosti, kudy se vydat a nástroje, kterými ověříme v jeho závěru, zdali jsme skutečně došli tam, kam jsme se vydali.
  Program MiŠ se skládá z různých aktivit (průzkumy, workshopy, vzdělávací moduly, konzultace, supervize apod.), které oslovují různé cílové skupiny (žáci, rodiče, pedagogičtí pracovníci, další zaměstnanci, zástupci zřizovatele apod.). Projekt se na naší škole rozběhl na podzim 2017 a bude ukončen v roce 2019. Iintenzivním výcvikem prošla přibližně polovina pedagogického sboru, včetně vedení školy. Z pozice ředitele školy vnímám pozitivně posun v profesionalitě sboru v oblasti budování zdravých a bezpečných vztahů mezi žáky ve škole, ve zvýšené citlivosti sboru k projevům “nemocného“ chování mezi dětmi, ve schopnosti pedagogů event. šikanu rozpoznat, pojmenovat a adekvátně řešit.
  K významným přidaným hodnotám projektu patří nastavení a usazení preventivního systému práce školy, posílení kvality týmové spolupráce sboru v rámci vícedenních vzdělávacích modulů a dalších aktivit a spokojenost účastníků vzdělávání s kvalitou programu i lektorů.

  Mgr. Libor Tománek, ředitel
  ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.

 • Naše škola získala možnost realizovat díky podpoře OSF projekt MIŠ – Minimalizace šikany. Na počátku byla spíše zvědavost, co se dozvíme a jak nám to může vůbec pomoci. Již první setkání s panem Kotíkem bylo pro nás inspirující a lákavé novým přístupem. Každý z nás pedagogů se jistě s tématem šikany setkal, nikdo si však nepřipouštěl, že by to byl problém naší školy. Vnímali jsme to jako příležitost získat znalosti a dovednosti v oblasti řešení vztahů mezi dětmi. Lektorky Markéta Bajerová a Lucie Hermánková dokázaly velmi brzy nastolit otevřené a bezpečné prostředí, které nám pomohlo sdílet pocity, předávat si zkušenosti, vzájemně se podporovat. Postupně jsme se naučili vidět a slyšet věci, které jsme dříve vůbec nevnímali. Postupně jsme s našimi novými znalostmi seznamovali ostatní kolegy ve škole. Velký dík patří supervizní práci Markéty Bajerové. Vše bylo pro naši školu velmi užitečné a dost to přístup k řešení prevence u nás změnilo. Jsme stále někde na půl cesty, ale snažíme se. Některé chvíle byly pro nás i bolestivé, neboť určitá nevědomost je docela osvobozující J

  Děkujeme a doporučujeme!
  Za kolektiv pedagogů
  Zdeňka Juklová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Velké Hamry

 • Vzdělávací části programu Minimalizace šikany (MIŠ) jsem se zúčastnila, abych ve své pozici metodika prevence v PPP věděla, co nabízí a zda je vhodné ho doporučovat školám, které mám v péči. Program je dobře postaven, jednotlivé části na sebe navazují a vedou účastníka k hlubšímu pochopení problematiky šikany a vybavují ho k tomu, aby byl schopen situaci zmapovat, vyhodnotit a vyřešit.
  Velmi cenným prvkem programu je společně vzdělání více pracovníků z jedné školy i následná podpora od AISIS. Člověk na řešení poté není sám a může ho konzultovat s kolegy, kteří jsou v problematice orientování a mluví „stejným“ jazykem.
  Z lektorského hlediska byl běh, kterého jsem se účastnila velmi kvalitně veden, bylo patrné, že oba lektoři svému tématu rozumí a zároveň jsou schopni ho předávat vhodnou formou.
  Vzhledem k tomu, že přibývá různého rizikového chování ve školách včetně vzájemného ubližování až šikany, považuji MIŠ na tomto poli za program, do kterého stojí za to investovat čas a úsilí. Myslím, že může pedagogy posunout i v dalších dovednostech, než je řešení šikany, účastník má totiž čas přemýšlet nad svými komunikačními dovednostmi, posiluje empatii a zároveň vlastní odolnost, která je třeba, aby člověk nebyl zaskočen, když se setká s nečekaným násilím mezi žáky.
  Pro mě osobně bylo velmi nosné ucelení všech poznatků o šikaně, které jsem nasbírala a MIŠ mi pomohla si je uspořádat. V praxi se často vracím k materiálům, které jsou dobře zpracované a znovu mi připomínají podstatné zásady při šetření šikany.

  Mgr. Hana Žampachová 
  psycholog, metodik prevence 
  PPP pro Prahu 10

 • Programu minimalizace šikany se pedagogové naší školy účastnili již po třetí. Pokaždé v novém složení. Snažím se o to, aby každý náš učitel prošel tímto školením.
  Jde o komplexní program, který má obrovský přesah do praxe a zároveň je to pro mě jedno ze stěžejních témat školního života. Dostanete návod, jak utvářet a ohlídat bezpečné prostředí ve vaší škole.
  Školení je časově náročnější, o to je bohatší o nejrůznější aktivity počínaje přednáškami, prožitkovými aktivitami, tréninkem dovedností, konče sdílením zkušeností zapojených pedagogů a lektorů i praktickými cvičeními a nepřeberným množstvím kazuistik. Lektoři za námi dojíždí i do školy, nejprve při sestavování našeho školního programu Minimalizace šikany, poté pokud potřebujeme konzultaci k individuálním případům, obracíme se stále na lektory MIŠ, kteří nám vycházejí vstříc. Lektoři MIŠ jsou reflektující praktici, čerpají ze svých zkušeností přímo z terénu, proto ví, o čem mluví.
  I v tomto školním roce počítám se školením pro nové učitele naší školy.

  Vratislav Brokl
  ředitel školy
  Základní škola, Uherské Hradiště,
  Za Alejí 1072, p. o.

 • Vážím si nabídky společnosti Aisis, tj. možnosti účasti v kurzu Minimalizace šikany. Odborné vedení kurzu zajišťoval především Jan Žufníček, kterého velmi vhodným způsobem doplňovala Jarmila Kubáňková. Oběma velmi děkuji za jejich výkon. Časový sled aktivit a informací získaných během všech 6 dnů měl svoje logické ukotvení. Je důležité vycházet z dobrého klima třídy, je zapotřebí vytvořit si pravidla ve třídě/kolektivu. Poté jsme se začali zabývat vlastní problematikou kurzu – šikanou.  Mám ráda typ kurzu, při kterých si účastníci přicházejí na spoustu věcí sami, při kterých jsou využívány prvky zážitkové pedagogiky. Emoce mají v našem životě podstatnou roli, vlastní prožitek důležitou roli. Na kurzu jsem si uvědomila, že ne každý předseda třídy je kladným vzorem. Že každé hodnocení může být velmi subjektivní a je důležité vtáhnout do spolupráce další kolegy. Souhlasím s názorem, že je zapotřebí proškolovat celé pedagogické sbory. Samotný ŠMP na škole jen velmi málo zmůže.  Materiály jsme po každém setkání obdrželi, hezky doplní nabyté zkušenosti a informace. Současně musím pochválit všechny účastníky kurzu za jejich otevřenost, ochotu přemýšlet a pracovat. Celkově se kurz nesl v přátelském duchu.
  Děkuji za Vaši práci, za tým odborníků, který sdružujete a že touto dle mého soudu velmi vhodnou formou šíříte osvětu v oblasti boje se šikanou.

  Mgr. Dita Kosová
  krajská školská koordinátorka prevence HK

 • Na MiŠ stále ráda vzpomínám a často se v praxi vracím k věcem, které jsme na semináři řešili. Moc se mi líbila forma i obsah seminářů, rozložení do tematických bloků, propojení předkládaných informací s praxí, možnost vyzkoušet si různé techniky a také rozhovory s jednotlivými „aktéry“. To všechno ještě doplnila dvojice skvělých lektorů. 
  Ještě jednou děkuji za možnost absolvovat seminář, byl to pro mě dobře využitý čas.

  Mgr. Kristýna Kubějová  
  Speciální pedagog
  SVP Domek, Zlín

 • Do projektu Minimalizace šikany jsme se zapojili po nabídce ze strany nadace OSF, se kterou, jako členská škola Ligy komunitních škol, spolupracujeme. Od OSF jsme získali finanční prostředky na realizaci programu.
  Já osobně jsem se zúčastnila (v roce 2005) pilotování programu MiŠ a za sebe můžu říct, že došlo k velkému posunu při realizaci samotného vzdělávání. Semináře jsou mnohem více interaktivní a je větší prostor pro samotné účastníky. Velmi důležitý je taky nižší počet účastníků. V první vlně programu bylo mnoho teoretických přednášek a nebyl tak velký prostor pro nácvik konkrétních situací.
  Také navazující program je velmi přínosný. Náš lektor (Marek Miklaš) se nám
  intenzivně věnuje i nadále. Na konci školního roku jsme absolvovali jedno setkání, při kterém se Marek seznámil s jednou naší problematickou třídou a pracoval s učiteli, kteří v této třídě učí. V září jsme měli další setkání, kdy jsme měli hodnotit posun vybrané třídy v novém školním roce. Žáci, kolem kterých se řešily problémy, ze školy odešli, tak se operativně uspořádalo sezení se všemi pedagogickými pracovníky a řešily se naše aktuální problémy. Další setkání je naplánované na konec ledna 2019.
  V období hlavních prázdnin se naše metodička prevence s Markem setkala a i
  nadále intenzivně komunikovala při sestavování a vypracování Krizového plánu školy v oblasti šikany.
  Myslím si, že mohu mluvit za všech 10 pedagogů, kteří jsme v MiŠi zapojení, že účast v tomto programu byla pro nás i pro školu velkým přínosem. 

  Mgr. Bc. Ilona Bočinská, ředitelka
  ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16

 • Dobrý den, 
  chtěla bych moc poděkovat za stáž, kterou jsem absolvovala spolu s kolegyní. Byla jsem šťastná, když jsme byly zařazené do skupiny, ale to jsem ještě netušila, jak úžasná a přínosná stáž bude. Organizace byla skvělá, program byl nabitý zážitky, informacemi i inspirací pro mou práci. Považuji stáž za velmi přínosnou a jsem vděčná AISIS, že jsem měla možnost se jí zúčastnit. Po dlouhé době mám pocit, že jsem našla organizaci, která obohacuje mojí profesní stránku, a že můj čas byl stráven smysluplně (počítám k tomu i školení Minimalizace šikany, které je taktéž vynikající). Lituji jen jednoho, a to je to, že jsem AISIS neobjevila dříve! 
  Well done! 

  S pozdravem
  Kubálková Petra
  SPŠ Prosek

 • Účast na programu MIŠ považuji za velmi užitečnou, protože tato vzdělávací akce prohloubila mé odborné dovednosti v dané problematice, a to zejména z praktického hlediska. Teoretické znalosti jsou vhodně doplňovány interaktivními aktivitami, při kterých dochází k lepšímu uvědomění si získávaných informací. Názorné promítání filmů a jejich následný rozbor taktéž představují efektivní způsob osvojování si jednotlivých znalostí.
  Z celého konceptu vzdělávací akce bych pak vyzdvihl zařazení modelových situací a praktických nácviků spočívajících v postupném řešení vzorového případu, ve kterém dochází jednak k hledání signálů výskytu šikany, dále k získávaný informací od vhodných svědků v průběhu vyšetřování šikany, a také k následnému uzavření celé záležitosti se všemi zainteresovaným osobamii do daného procesu.
  Z těchto důvodů bych účast na programu MIŠ doporučil nejen osobám věnujícím se prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízení, ale i celým pedagogickým sborům, protože o identifikaci a následném řešení šikany by měli mít povědomí všichni jedinci pracující s kolektivy prostoupenými dynamickými vztahy mezi všemi zúčastněnými.

  Mgr. Lukáš Nálevka
  Metodik prevence
  Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště PPP Jičín

 

 

Kam dál?