Program Minimalizace šikany pro školy

Program Minimalizace šikany (MIŠ) pro školy je implementační, tzn. že jeho ambicí je nejen kvalitně vzdělat pedagogy, ale dosáhnout výrazných pozitivních změn v praxi školy. Program je složen ze tří základních částí a je nabízen jako ucelený systém; ve výjimečných odůvodněných případech lze realizovat jeho jednotlivé komponenty.

Účastníci programu

  • si osvojí dovednosti v oblasti tvorby bezpečného klimatu a práce s ním v souvislosti s prevencí šikany
  • se naučí rozpoznat šikanu a její jednotlivá stádia ve vrstevnických skupinách
  • pochopí proces šikany a naučí se, jak účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu
  • formou tréninku se naučí vést rozhovory s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole
  • prožitkovou formou si ověří vnitřní fungování narušených vztahů ve skupině a vyzkoušejí si, jak efektivně cíleně pracovat se vztahy a se třídou jako dynamickou skupinou

Lektoři: : zkušení lektoři a konzultanti programu Minimalizace šikany – etopedi, psychologové a speciální pedagogové – odborníci pracující v oblasti pomáhajících profesí, kteří spolupracují se školami.

Komponenty programu

01 – VZDĚLÁVÁNÍ
Cíle: Účastníci se naučí

  • jak cíleně budovat bezpečné klima.
  • posoudit, co je projev šikany a co není, porozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany
  • určit konkrétní stádium a posoudit závažnost šikany podle projevů
  • adekvátně zasáhnout, vyžádat si konkrétní podporu.

Rozsah: 3×2 dny (48) hod

Určeno: pedagogům – celý sbor školy nebo jeho část

Metodika: Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností, praktických úkolů v praxi.

Poznámka: Vzdělání pro vedoucí pracovníky se mírně liší obsahem i formou od vzdělávání pedagogů

02 – WORKSHOP – Tvorba školního programu proti šikaně.
Cíl: Na základě zjištění ze vzdělávacího programu nastavit v týmu konkrétní školy Strategii prevence šikany a akční plán účinných opatření. Posoudit účelnost a užitečnost takových opatření.

Rozsah: 6 – 20 hod – podle cílů, stavu preventivních strategií školy, počtu účastníků,.. atd. Workshop je jednodenní až dvoudenní.

Forma: doporučujeme výjezdní

Určeno: tým širšího vedení školy – ředitel, ZŘ, metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, zástupci metodických kabinetů, koordinátor ŠVP,…

Metodika: facilitovaný workshop, konzultace

03 – KONZULTAČNÍ PODPORA REALIZACE změn a zavedení strategie do života školy
Cíl: Změna praxe školy, např. učitelé se učí zvládat konkrétní situace (např. běžné konflikty mezi žáky) jiným způsobem, zavádí se procesy diagnostiky vztahů ve skupině, sběru a toku informací, metody preventivní práce s třídními kolektivy, ošetření rizikových prostorů školy, zveřejnění nových pravidel apod. Podporou zavádění změn je externí konzultant, který na školu pravidelně přijíždí a pomáhá prosazovat a usadit konkrétní změny.

Rozsah: 4-12 konzultací během 6-10 měsíců

Forma: ½ – 1 denní návštěva konzultanta na škole

Určeno: konkrétním pedagogům, celému sboru nebo členům vedení – podle konkrétního charakteru zaváděné změny

Metodika: konzultace, supervize, mentorink, kaučink, facilitace, přednáška

CENA částí 1-3: Cena se odvíjí od velikosti sboru, rozsahu realizované podpory v kroku 2. a 3. programu, zvolené formy, ad. Na požádání se vás vyptáme na podrobnosti a zkalkulujeme vám konkrétní nabídku.

Rovněž poradíme možnosti a pomůžeme na program získat finance z grantů nebo jinak.

 

Objednávka programu:

Kontaktní formulář