Co je to šikana?

Chceme-li se zabývat problematikou šikany, je nutné si na samém začátku říct, co to šikana vlastně je a jak se pozná. Nabízíme Vám proto na úvod několik definic.

Za šikanování se považuje, když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že vám někdo, komu se nemůžete ubránit, dělá, co je vám nepříjemné, co vás ponižuje, nebo to prostě bolí – strká do vás, nadává vám, schovává vám věci, bije vás. Ale může vám znepříjemňovat život i jinak, pomlouvá vás, intrikuje proti vám, navádí spolužáky, aby s vámi nemluvili a nevšímali si vás.
(Michal Kolář, Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních, Praha, MŠMT ČR, 2003, s. 89.)

Fenomén šikanování chápeme jako asymetrické, zpravidla opakované násilí mezi žáky. Konkrétněji a srozumitelněji to vyjádříme prostřednictvím následující definice: Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně, týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi.
(Michal Kolář, Bolest šikanování, Praha, Portál 2001, s. 27.)

Pro praktické rozlišení vnějších projevů šikanování je užitečná trojdimenzionální „mapa“, podle které lze agresi členit na:

1. přímou a nepřímou
2. fyzickou a verbální
3. aktivní a pasivní

Kombinací těchto tří dimenzí vznikne osm druhů šikanování (viz následující tabulka). Díky této citlivé klasifikaci lze dobře postihnout odlišnosti u různých typů šikanování, například mezi dívkami a mezi chlapci, u týrání tělesně postižených dětí v běžné škole apod.

Osm druhů šikanování a příklady projevů

 • Fyzické aktivní přímé – Útočníci oběť věší, škrtí, kopou, fackují.
 • Fyzické aktivní nepřímé – Kápo pošle nohsledy, aby oběť zbili. Oběti jsou ničeny věci.
 • Fyzické pasivní přímé – Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice. (Fyzické bránění oběti v dosahování jejích cílů.)
 • Fyzicky pasivní nepřímé – Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na záchod.(Odmítnutí splnění požadavků.)
 • Verbální aktivní přímé – Nadávání, urážení, zesměšňování.
 • Verbální aktivní nepřímé – Rozšiřování pomluv. Patří sem ale i tzv. symbolická agrese, která může být vyjádřena v kresbách, básních apod.
 • Verbální pasivní přímé – Neodpovídání na pozdrav, na otázky apod.
 • Verbální pasivní nepřímé – Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznit

Za významné vnější znaky šikanování považujeme:

 • záměrnost
 • pravidelné opakování
 • nepoměr sil
 • samoúčelnost agrese
 • oběť prožívá tzv. „legraci“ nepříjemně